Trang chủ / Giới thiệu / Chức năng nhiệm vụ

Chức năng

 • Nghiên cứu khoa học
 • Bảo tồn quỹ gen vật nuôi
 • Chuyển giao công nghệ
 • Tư vấn dịch vụ
 • Sản xuất kinh doanh về lĩnh vực chăn nuôi.

Nhiệm vụ

Triển khai các hoạt động nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng, sản xuất kinh doanh phục vụ phát triển chăn nuôi;

 • Thu thập, đánh giá, lưu giữ, phát triển nguồn gen vật nuôi;

   

  • Nghiên cứu chọn lọc, nhân thuần giống vật nuôi thuộc danh mục giống và chương trình bảo tồn quỹ gen vật nuôi quốc gia;
  • Bảo tồn phát triển tập đoàn cây thức ăn phục vụ phát triển chăn nuôi;
  • Thực nghiệm khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học chăn nuôi và dinh dưỡng vật nuôi;
  • Tham gia nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật bảo tồn tài nguyên vật nuôi;
  • Tham gia nghiên cứu về môi trường trong chăn nuôi.
 • Chuyển giao công nghệ

   

  • Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ sự phát triển chăn nuôi bền vững;
  • Tham gia đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực bảo tồn nguồn gen vật nuôi.
 • Hợp tác quốc tế

   

  • Thực hiện các chương trình, đề tài, dự án hợp tác quốc tế về lĩnh vực bảo tồn tài nguyên vật nuôi, thức ăn và cây thức ăn gia súc.
 • Sản xuất kinh doanh

   

  • Sản xuất kinh doanh giống vật nuôi, thức ăn, cây thức ăn gia súc, thuốc thú y, vật tư hàng hóa liên quan đến chăn nuôi và các lĩnh vực khác theo khả năng;
  • Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong sản xuất chế biến và tiêu thụ thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi, sản phẩm chăn nuôi.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Chăn nuôi giao.