Đề tài phối hợp cấp nhà nước

Khai thác và phát triển nguồn gen gà Tò và gà Hắc Phong
Mục tiêu chung:
Khai thác và phát triển được nguồn gen gà Hắc Phong và gà Tò

de tai phoi hop cap nha nuoc


Mục tiêu cụ thể:
– Tạo được đàn hạt nhân của 2 giống gà (Hắc Phong và Tò) với quy mô 200 con/giống
– Tạo được đàn sản xuất của 2 giống gà (Hắc Phong và Tò) với quy mô 300 con/giống
– Tạo được đàn thương phẩm của 2 giống gà (Hắc Phong và Tò) với quy mô 500 con/giống
– Xây dựng được quy trình chọn đàn hạt nhân, chăm sóc nuôi dưỡng, thú y phòng trị bệnh cho 2 giống gà (Hắc Phong và Tò)
– Dự thảo được tiêu chuẩn đàn hạt nhân, đàn sản xuất và đàn thương phẩm cho 2 giống gà (Hắc Phong và Tò).