Dự án khuyến nông Quốc gia:

Xây dựng mô hình nuôi gà lông màu hướng trứng và thịt chất lượng cao trong nông hộ

dự án khuyến nông quóc gia


Mục tiêu chung: 
– Xác định được một số giống gà chủ lực, có chất lượng cao để xây dựng mô hình chăn nuôi bền vững nhằm ổn định con giống và tăng thu nhập cho người chăn nuôi.
– Phát triển nhanh các giống gà hướng trứng Ai Cập và con lai, 2 cặp lai gà hướng thịt (trống Ri, Mía với mái Lương phượng – LV) có chất lượng trứng, thịt cao trong nông hộ.
Mục tiêu cụ thể: 
– Xây dựng mô hình: Trong 3 năm từ 2016-2018, xây dựng 18 mô hình với quy mô 54.000 con gà sinh sản hướng trứng và xây dựng 06 mô hình gà sinh sản hướng thịt với quy mô 18.000 con mái sinh sản. Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:
+ Gà sinh sản hướng trứng
Năng suất trứng/ mái / năm ≥200 quả;
Tiêu tốn thức ăn / 10 trứng ≤ 2,2 kg
Khối lượng trứng đạt 50- 55 g/quả
Tỷ lệ lòng đỏ ≥ 33%
Tỷ lệ hao hụt trong giai đoạn đẻ ≤ 2%/tháng
+ Gà mái sinh sản hướng thịt :
Năng suất trứng/mái/năm: ≥ 160 quả;
Tỷ lệ phôi: ≥ 90%;
Tỷ lệ nở/ phôi: ≥ 85%;
Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng: ≤ 3 kg;
Tỷ lệ hao hụt trong giai đoạn đẻ ≤ 2%/tháng
+ Hiệu quả kinh tế tăng tối thiểu 10%
– Đào tạo tập huấn kỹ thuật cho người tham gia mô hình và ngoài mô hình, tổng kết mô hình phù hợp với quy mô và quy định hiện hành
– Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hội nghị đầu bờ nhằm phổ biến kết quả và nhân rộng mô hình.