Trang chủ / Khoa học công nghệ / Nghiên cứu khoa học / Đề tài đang triển khai / Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ:

Sản xuất thử nghiệm con lai giữa gà VCN/BT-Z15 với gà Lương Phượng

dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ


Mục tiêu chung:
Hoàn thiện quy trình chăn nuôi con lai giữa gà VCN/BT-Z15 với gà Lương Phượng 
Mục tiêu cụ thể:
– Hoàn thiện 01 quy trình chăn nuôi gà VBT sinh sản qua các giai đoạn tuổi.
+ Định lượng mức ăn cho gà hậu bị (7-20 tuần tuổi)
+ Định lượng mức protein cho gà sinh sản (21-68 tuần tuổi)
– Hoàn thiện 01 quy trình chăn nuôi gà VBT1 nuôi thịt qua các giai đoạn tuổi.
+ Xác định phương thức nuôi thích hợp
+ Xác định tỷ lệ protein thích hợp trong khẩu phần gà VBT1 nuôi thịt theo 3 giai đoạn: 0-4 tuần tuổi; 5-8 tuần tuổi; 9-12 tuần tuổi.
– Kết quả xây dựng quy trình được ứng dụng sản xuất thử tại các mô hình:
+ Ba mô hình chăn nuôi gà VBT sinh sản bố mẹ quy mô 1.500 con/mô hình/toàn thời gian dự án thực hiện đạt các chỉ tiêu kỹ thuật: Tỷ lệ nuôi sống 90-95%; Năng suất trứng/ mái/72 tuần tuổi là 175-180 quả; Tiêu tốn TĂ/10 quả trứng là ≤ 2,5 kg; Khối lượng trứng trung bình 50-55g.
+ Ba mô hình chăn nuôi gà VBT1 lấy thịt quy mô 1.500 con/mô hình/năm thứ hai của dự án đạt hiệu quả kinh tế cao: Tỷ lệ nuôi sống 95-96%; Khối lượng cơ thể 84 ngày tuổi: 1,75-1,85 kg;Tiêu tốn thức ăn: 2,8-2,9 kg/kg tăng khối lượngể chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao.