Trang chủ / Giới thiệu / Lịch sử hình thành

Giai đoạn 1982-1985

Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo trong công tác nghiên cứu khoa học – kỹ thuật, trước hết phải đi từ những kết quả nghiên cứu và thực nghiệm đã đạt được, từ những kinh nghiệm vô cùng sinh động của quần chúng trong sản xuất, tổng kết thành những tiến bộ kỹ thuật đưa vào sản xuất, góp phần biến khoa học – kỹ thuật thành lực lượng trực tiếp sản xuất. Còn trong sản xuất, muốn sử dụng hết tiềm năng của đất đai, lao động, phải gắn nhiệm vụ sản xuất chăn nuôi với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tổng hợp để tạo ra nhiều của cải vật chất và sản phẩm xã hội theo động thái: “Từ nghiên cứu đến sản xuất, thúc đẩy sản xuất có nhiều sản phẩm và từ sản xuất trở lại tạo thêm điều kiện về tiền vốn và vật tư hỗ trợ cho công tác nghiên cứu mở rộng và góp phần cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên”, Viện Chăn nuôi đã chủ động tổ chức công tác nghiên cứu khoa học gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh và một số đơn vị được hình thành từ sự khởi động theo tinh thần đó. Ngày 25 tháng 3 năm 1982 Bộ Nông Nghiệp ký quyết định số 58 NN -TCCB/QĐ phê duyệt việc thành lập “Trạm vật tư nghiên cứu chăn nuôi” thuộc Viện Chăn Nuôi. Với nhiệm vụ ban đầu là khai thác nghuyên liệu, sản xuất chế biến thức ăn gia súc, cung ứng các vật tư chuyên dùng cho các cơ sở trực thuộc, các cơ quan đơn vị quốc doanh, tập thể, các hợp tác xã sản xuất Nông nghiệp có hợp đồng nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật của Viện vào sản xuất.

Ban lãnh đạo trạm gồm:

 • Trạm trưởng: KS Nguyễn Công Quốc
 • Trạm phó: KS. Trần Thị Minh Tâm

Giai đoạn 1985-1994

Sau khi có quyết định số 96-NN/TCCB/QĐ ngày 31 tháng 3 năm 1983 của Bộ Nông nghiệp về cải tiến quản lý hoạt động của Viện chăn nuôi; ngày 13 tháng 6 năm 1985 tại quyết định số 187 TCCB-QĐ, Bộ Nông nghiệp đã quyết định đổi tên “Trạm vật tư nghiên cứu chăn nuôi” thành “Xí nghiệp vật tư nghiên cứu chăn nuôi” thuộc Viện chăn nuôi. Nhiệm vụ chính của xí nghiệp là tổ chức sản xuất kinh doanh, cung ứng các loại vật tư chuyên dùng cho các cơ sở thuộc Viện và các cơ sở có hợp đồng nghiên cứu khoa học, hợp đồng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật của Viện vào sản xuất.

Lãnh đạo xí nghiệp gồm:

 • Giám đốc: KS Nguyễn Công Quốc
 • Phó giám đốc:

  • KS. Trần Thị Minh Tâm
  • KS. Nguyễn Văn Bảo

Giai đoạn 1994-2008

Thời kỳ này, để phù hợp với việc chuyển đổi từ cơ chế hoạt động khoa học kết hợp với sản xuất kinh doanh sang cơ chế hoạt động khoa học – công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đã ký quyết định số 783 NN-TCCB/QĐ ngày 22 tháng 6 năm 1994 về việc đổi tên “Xí nghiệp vật tư nghiên cứu chăn nuôi” thành “Trạm nghiên cứu và thử nghiệm thức ăn gia súc” thuộc Viện chăn nuôi.

Lãnh đạo Trạm gồm:

 • Trạm trưởng:

  • ThS. Nguyễn Văn Bảo (1994 – 1997)
  • PTS. Trịnh Xuân Cư (1997 – 2001)
  • TS. Phạm Công Thiếu (2001 – 2008)
 • Trạm phó:

  • KS. Trần Thị Minh Tâm (1994-1996)

Giai đoạn 2008 – đến nay

Xuất phát từ thực tế thời điểm này rất nhiều giống vật nuôi bản địa đang có nguy cơ mất đi. Các giống vật nuôi này lại là nguồn gen quý, đa dạng để khai thác, phát triển và lai tạo ra các giống thương phẩm trong tương lai và tạo ra hệ thống nông nghiệp bền vững. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã coi việc bảo tồn nguồn gen là một bộ phận quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất, giúp việc chuyển đổi nhanh giống vật nuôi phù hợp với môi trường. Ý tưởng thành lập một cơ sở nghiên cứu khoa học, bảo tồn quỹ gen vật nuôi, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và sản xuất kinh doanh về lĩnh vực chăn nuôi ra đời từ đây. Ngày 12 tháng 5 năm 2008 theo quyết định số 1451/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  “Trạm nghiên cứu và thử nghiệm thức ăn gia súc” đã được đổi tên thành “Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi”.

Lãnh đạo Trung tâm:

 • Giám đốc:

  • TS. Phạm Công Thiếu (2008-12/2011)
  • TS. Vũ Ngọc Sơn (2012-8/2014)
  • TS. Hoàng Thanh Hải (8/2014- 6/2015)
  • ThS. Nguyễn Thị Mười (1/2018 – nay)
 • Phó Giám đốc:

  • TS. Vũ Ngọc Sơn (2008 – 2011)
  • TS. Bạch Mạnh Điều (2008- 6/2018)
  • ThS. Nguyễn Thị Mười (4/2015-7/2015)
  • ThS. Trần Quốc Hùng (1/2018 – nay)
 • Phó Giám đốc phụ trách

  • ThS. Nguyễn Thị Mười (7/2015- 12/2017)

 Bằng sự nỗ lực không ngừng Lãnh đạo, Cán bộ Công nhân viên Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn Vật nuôi đã khẳng định là đơn vị đi đầu trong công tác lưu giữ, bảo tồn và phát triển một số nguồn gen quý như: Lợn Hạ Lang, Lợn Táp Ná Cao Bằng, Vịt Kỳ Lừa, gà Tò, gà Hắc Phong… 

Với những kết quả đã đạt được trong những năm qua Trung tâm đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý như: 01Huân chương Lao động hạng Ba,  02 Bằng khen của Chính phủ,