Trang chủ / Giới thiệu / Sơ đồ tổ chức

Bộ máy lãnh đạo Trung tâm gồm:

  • Giám đốc
  • 01 Phó Giám đốc

Phòng, trạm trực thuộc Trung tâm:

  • Phòng Tổ chức Hành chính
  • Phòng Tài chính kế toán
  • Phòng Khoa học và Chuyển giao công nghệ
  • Trạm Thực nghiệm và Bảo tồn nguồn gen vật nuôi